สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

ข่าว:

…. ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป ” พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ …….

previous arrow
next arrow
Slider

ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ ประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ​

คลิปวิดีโอสร้างความเข้าใจ

ความสำคัญของการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เกณฑ์การประเมิน ตชว. ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพรวม 6 นโยบาย 42 ตัวชี้วัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ/คู่มือ

Name Description Downloads Owner Last Modified Download
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. (รอบ 6 เดือน) 393 downloads unchalee 25-06-2020 14:01 Download

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

274 downloads unchalee 24-06-2020 19:20 Download
รายงานผลการติตดามและประเมินผลฯ ตามมาตรฐาน 978 downloads unchalee 08-06-2020 9:02 Download
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสถานศึกษาและรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความชัดเจน เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกฝ่าย ที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6909 downloads unchalee 02-06-2020 13:15 Download
แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 เอกสารประกอบการอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 34 4520 downloads unchalee 20-05-2020 16:50 Download

รายละเอียดการปรับแก้ไข (ใบแทรก) แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

874 downloads unchalee 27-04-2020 8:50 Download

(สำหรับศึกษาขอบเขต เกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดต่าง ๆของแบบรายงาน)  รูปแบบ File PDF แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

876 downloads unchalee 27-04-2020 8:47 Download

(สำหรับศึกษาขอบเขต เกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดต่าง ๆของแบบรายงาน)  รูปแบบ File Word แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

1393 downloads unchalee 27-04-2020 8:46 Download

ไฟล์ Excel ที่มีการปรับแก้ไขล่าสุด (ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพป. แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

1087 downloads unchalee 27-04-2020 8:45 Download

ไฟล์ Excel ที่มีการปรับแก้ไขล่าสุด (ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพม. แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

428 downloads unchalee 27-04-2020 8:43 Download
ใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 997 downloads unchalee 16-04-2020 18:53 Download

คำชี้แจงวิธีการรายงานแบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

560 downloads unchalee 16-04-2020 18:51 Download
่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 517 downloads unchalee 13-04-2020 14:25 Download

(ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพป.

1820 downloads unchalee 07-04-2020 17:34 Download

(ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพม.

766 downloads unchalee 07-04-2020 17:33 Download
(สำหรับศึกษาขั้นตอนวิธีการส่งแบบรายงานเข้าสู่ระบบ) 703 downloads unchalee 07-04-2020 17:32 Download
(สำหรับศึกษาขั้นตอนวิธีการส่งแบบรายงานเข้าสู่ระบบ) 970 downloads unchalee 07-04-2020 17:28 Download
746 downloads unchalee 31-01-2020 7:38 Download
831 downloads unchalee 30-01-2020 13:56 Download

คำถามพบบ่อย/ถาม-ตอบ

Forum breadcrumbs - You are here:ถาม-ตอบ
You need to log in to create posts and topics.

ถาม-ตอบ

การสมัครสมาชิกLast post
อีเมล์สามารถสมัครได้กี่ครั้ง ?อีเมล์สามารถสมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
เหตุใดอีเมล์ที่ใช้สมัครจึงไม่ถูกต้องตรวจสอบอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง ต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถสมัครสมาชิกได้กี่คนไม่จำกัดจำนวน แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การกำหนดรหัสผ่าน ควรกำหนดอย่างไร?ไม่กำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน แต่เป็นรหัสที่ไม่ง่ายจนเกินไป และเป็นรหัส
 ที่ท่านสามารถจดจำได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับอีเมล์ส่วนตัวหรือไม่?เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับอีเมล์ส่วนตัว0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
กรณีผู้สมัครสมาชิกลืมรหัสผ่าน ควรทำอย่างไร?เลือกเมนูลืมรหัสผ่าน แล้วระบุอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งกลับไป
 ยังอีเมล์ที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
สมัครสมาชิกแล้ว แต่เข้าระบบไม่ได้ ควรดำเนินการอย่างไร?ต้องทำการยืนยันการสมัครสมาชิก โดยเปิดอีเมล์ของท่านที่ใช้สมัครเพื่อ
 ยืนยันข้อมูลในกล่องจดหมาย (INBOX) กรณีไม่เจอให้เปิดที่อีเมล์ขยะ (Junk Mail)0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ รายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนLast post
สมัครสมาชิกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้1. ตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องเหมือนตามที่สมัครสมาชิก 2. หากพบปัญหา สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ที่ 022885867 ในวันเวลาราชการ0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถสมัครสมาชิกได้กี่ครั้งไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 1 อีเมล์จะสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การย้อนดูการรายงานและการแสดงผลการรายงานไตรมาสก่อนระบบเปิดให้เข้าสู่เฉพาะหน้าการรายงานผลในไตรมาสปัจจุบันเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การกรอกวันที่ลงในปฏิทินการรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนในระดับโรงเรียนสามารถกรอกวันที่ลงในปฏิทินเพียงครั้งแรกเท่านั้น สำหรับครั้งต่อไปให้ระบุลงในช่องกรอกข้อมูลตามปกติ0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
โรงเรียนในเขตพื้นที่ปรากฏขึ้นมากกว่าความเป็นจริงในภาคการศึกษาปัจจุบันติดต่อ สตผ. ที่เบอร์ 022885867 เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ มาตรฐานLast postการตั้งชื่อไฟล์หลักที่ถูกต้อง ควรตั้งชื่ออย่างไร?ควรตั้งชื่อย่อตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา เช่น มฐ.1 ตบช.1 ปด.1
 หรือ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1 
 ห้ามใส่ชื่อประเด็นพิจารณานั้นๆ เนื่องจากทำให้ชื่อไฟล์ยาวเกินไป ระบบไม่ 
 สามารถดึงข้อมูลมายังผู้กลั่นกรองได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
เหตุใดจึงไม่สามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้
?ยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์หลัก
 - เอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB./ไฟล์0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
กรณีลบไฟล์หลัก เอกสารเพิ่มเติมที่อัปโหลดแล้วยังคงอยู่หรือไม่?เอกสารเพิ่มเติมยังคงอยู่ในตัวบ่งชี้นั้นๆ ถ้าอัปโหลดไฟล์หลักกลับเข้าในระบบ
 สามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
อัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในเมนูตรวจสอบสถานะ 
 ควรทำอย่างไร?ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะ และกำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ 
 สตผ. กำหนด0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถ้าเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB./ไฟล์ ควรทำอย่างไร?ควรแยกไฟล์ ย่อไฟล์ ให้มีขนาดไม่เกิน 20 MB./ไฟล์/ครั้ง0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์Last post
การนำเข้าข้อมูลยุทธศาสตร์ ไฟล์หลักเป็น ไฟล์ Word ได้หรือไม่?ไม่ได้ เนื่องจากระบบกำหนดรูปแบบไฟล์หลักเป็นไฟล์ Excel ที่ให้ดาวน์โหลด
 ไปเท่านั้น ห้ามปรับเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์ Excel0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถ้าเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB/ไฟล์ ควรทำอย่างไร
?ควรแยกไฟล์ ย่อไฟล์ ให้มีขนาดไม่เกิน 20 MB./ไฟล์/ครั้ง0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
อัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในเมนูตรวจสอบสถานะ 
 ควรทำอย่างไร?ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะ และกำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ 
สตผ. กำหนด0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
Statistics
0
Topics
0
Posts
0
Views
20
Users
6
Online
Newest Member: phayoune phayoune · Currently Online: 6 Guests

Link ที่เกี่ยวข้อง

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535