สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

403747

การประชุมปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ”

29 มิ.ย.2563 ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการ สตผ. รองอังคณา สุขเสวี ผู้รับผิดชอบ โครงการการกระจ่ายอำนาจให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เข้าร่วมประชุมการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รมว.ศธ. บรรบายพิเศษความเชื่อมโยงการพัฒนาโรงเรียนสังกัด สพฐ. ณ โรงแรมบียอนด์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 2563

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535