สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

h08_00_461A44_2019_131955

สพฐ.จัดประชุมคณะกรมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) เมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ.1

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535