สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

h06_25_06178815-11

สพฐ.โดย สตผ. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างแบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเตรียมความพร้อมให้คณะติดตามเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535