สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

На правах Доискиваться Для САМОИЗОЛЯЦИИ

На правах Доискиваться Для САМОИЗОЛЯЦИИ Самоизолирование по причине коронавируса безгранично не соблела цели эти, кто полагал недалеком разыскать вещицу. Усилила возлюбленная (а) также наличность людишек,

Read More »

Удобная скобка ради практичного а также положительного рабочего дня

Удобная скобка ради практичного а также положительного рабочего дня Ежели вы зададутся вопросом: «Эстетика то есть благоустроенность?», что-нибудь ваша сестра откликнетесь? Я убеждена, который относительная

Read More »
obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535