สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

ข่าว:

…. ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป ” พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ …….

Slider

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ ประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ​

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพฐ.โดย สตผ. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างแบบติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเตรียมความพร้อมให้คณะติดตามเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม »

หนังสือสั่งการ/คู่มือ

คำถามพบบ่อย/ถาม-ตอบ

Forum breadcrumbs - You are here:ถาม-ตอบ
You need to log in to create posts and topics.

ถาม-ตอบ

การสมัครสมาชิกLast post
อีเมล์สามารถสมัครได้กี่ครั้ง ?อีเมล์สามารถสมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
เหตุใดอีเมล์ที่ใช้สมัครจึงไม่ถูกต้องตรวจสอบอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง ต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถสมัครสมาชิกได้กี่คนไม่จำกัดจำนวน แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การกำหนดรหัสผ่าน ควรกำหนดอย่างไร?ไม่กำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน แต่เป็นรหัสที่ไม่ง่ายจนเกินไป และเป็นรหัส
 ที่ท่านสามารถจดจำได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับอีเมล์ส่วนตัวหรือไม่?เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับอีเมล์ส่วนตัว0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
กรณีผู้สมัครสมาชิกลืมรหัสผ่าน ควรทำอย่างไร?เลือกเมนูลืมรหัสผ่าน แล้วระบุอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งกลับไป
 ยังอีเมล์ที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
สมัครสมาชิกแล้ว แต่เข้าระบบไม่ได้ ควรดำเนินการอย่างไร?ต้องทำการยืนยันการสมัครสมาชิก โดยเปิดอีเมล์ของท่านที่ใช้สมัครเพื่อ
 ยืนยันข้อมูลในกล่องจดหมาย (INBOX) กรณีไม่เจอให้เปิดที่อีเมล์ขยะ (Junk Mail)0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ มาตรฐานLast postการตั้งชื่อไฟล์หลักที่ถูกต้อง ควรตั้งชื่ออย่างไร?ควรตั้งชื่อย่อตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา เช่น มฐ.1 ตบช.1 ปด.1
 หรือ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1 
 ห้ามใส่ชื่อประเด็นพิจารณานั้นๆ เนื่องจากทำให้ชื่อไฟล์ยาวเกินไป ระบบไม่ 
 สามารถดึงข้อมูลมายังผู้กลั่นกรองได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
เหตุใดจึงไม่สามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้
?ยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์หลัก
 - เอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB./ไฟล์0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
กรณีลบไฟล์หลัก เอกสารเพิ่มเติมที่อัปโหลดแล้วยังคงอยู่หรือไม่?เอกสารเพิ่มเติมยังคงอยู่ในตัวบ่งชี้นั้นๆ ถ้าอัปโหลดไฟล์หลักกลับเข้าในระบบ
 สามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
อัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในเมนูตรวจสอบสถานะ 
 ควรทำอย่างไร?ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะ และกำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ 
 สตผ. กำหนด0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถ้าเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB./ไฟล์ ควรทำอย่างไร?ควรแยกไฟล์ ย่อไฟล์ ให้มีขนาดไม่เกิน 20 MB./ไฟล์/ครั้ง0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์Last post
การนำเข้าข้อมูลยุทธศาสตร์ ไฟล์หลักเป็น ไฟล์ Word ได้หรือไม่?ไม่ได้ เนื่องจากระบบกำหนดรูปแบบไฟล์หลักเป็นไฟล์ Excel ที่ให้ดาวน์โหลด
 ไปเท่านั้น ห้ามปรับเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์ Excel0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถ้าเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB/ไฟล์ ควรทำอย่างไร
?ควรแยกไฟล์ ย่อไฟล์ ให้มีขนาดไม่เกิน 20 MB./ไฟล์/ครั้ง0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
อัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในเมนูตรวจสอบสถานะ 
 ควรทำอย่างไร?ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะ และกำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ 
สตผ. กำหนด0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
Statistics
0
Topics
0
Posts
0
Views
37
Users
8
Online
Newest Member: aorhaaor · Currently Online: 8 Guests

Link ที่เกี่ยวข้อง

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535