สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

ข่าว:

…. ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป ” พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ …….

previous arrow
next arrow
Slider

ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ ประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ​

คลิปวิดีโอสร้างความเข้าใจ

ความสำคัญของการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เกณฑ์การประเมิน ตชว. ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพรวม 6 นโยบาย 42 ตัวชี้วัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Требования Буква Обобщение

Требования Буква Обобщение Запретить предложение подмоге в компоновка вывод в интересах удачного узлаНачиная работа авито армавир с. ant. до задачей обобщения изложение сталкивается по (что,

Read More »

На правах Доискиваться Для САМОИЗОЛЯЦИИ

На правах Доискиваться Для САМОИЗОЛЯЦИИ Самоизолирование по причине коронавируса безгранично не соблела цели эти, кто полагал недалеком разыскать вещицу. Усилила возлюбленная (а) также наличность людишек,

Read More »

หนังสือสั่งการ/คู่มือ

Name Description Downloads Owner Last Modified Download
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สพฐ. (รอบ 6 เดือน) 109 downloads unchalee 25-06-2020 14:01 Download

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

93 downloads unchalee 24-06-2020 19:20 Download
รายงานผลการติตดามและประเมินผลฯ ตามมาตรฐาน 749 downloads unchalee 08-06-2020 9:02 Download
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสถานศึกษาและรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความชัดเจน เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกฝ่าย ที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1827 downloads unchalee 02-06-2020 13:15 Download
แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 เอกสารประกอบการอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 34 1845 downloads unchalee 20-05-2020 16:50 Download

รายละเอียดการปรับแก้ไข (ใบแทรก) แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

804 downloads unchalee 27-04-2020 8:50 Download

(สำหรับศึกษาขอบเขต เกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดต่าง ๆของแบบรายงาน)  รูปแบบ File PDF แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

754 downloads unchalee 27-04-2020 8:47 Download

(สำหรับศึกษาขอบเขต เกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดต่าง ๆของแบบรายงาน)  รูปแบบ File Word แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

1192 downloads unchalee 27-04-2020 8:46 Download

ไฟล์ Excel ที่มีการปรับแก้ไขล่าสุด (ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพป. แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

943 downloads unchalee 27-04-2020 8:45 Download

ไฟล์ Excel ที่มีการปรับแก้ไขล่าสุด (ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพม. แก้ไขล่าสุด 22 เมษายน 2563

355 downloads unchalee 27-04-2020 8:43 Download
ใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 914 downloads unchalee 16-04-2020 18:53 Download

คำชี้แจงวิธีการรายงานแบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

516 downloads unchalee 16-04-2020 18:51 Download
่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 457 downloads unchalee 13-04-2020 14:25 Download

(ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพป.

1684 downloads unchalee 07-04-2020 17:34 Download

(ใช้สำหรับรายงานผ่านระบบ e-MES) สำหรับ สพม.

690 downloads unchalee 07-04-2020 17:33 Download
(สำหรับศึกษาขั้นตอนวิธีการส่งแบบรายงานเข้าสู่ระบบ) 610 downloads unchalee 07-04-2020 17:32 Download
(สำหรับศึกษาขั้นตอนวิธีการส่งแบบรายงานเข้าสู่ระบบ) 823 downloads unchalee 07-04-2020 17:28 Download
686 downloads unchalee 31-01-2020 7:38 Download
745 downloads unchalee 30-01-2020 13:56 Download

คำถามพบบ่อย/ถาม-ตอบ

Forum breadcrumbs - You are here:ถาม-ตอบ
You need to log in to create posts and topics.

ถาม-ตอบ

การสมัครสมาชิกLast post
อีเมล์สามารถสมัครได้กี่ครั้ง ?อีเมล์สามารถสมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
เหตุใดอีเมล์ที่ใช้สมัครจึงไม่ถูกต้องตรวจสอบอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง ต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถสมัครสมาชิกได้กี่คนไม่จำกัดจำนวน แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การกำหนดรหัสผ่าน ควรกำหนดอย่างไร?ไม่กำหนดรูปแบบของรหัสผ่าน แต่เป็นรหัสที่ไม่ง่ายจนเกินไป และเป็นรหัส
 ที่ท่านสามารถจดจำได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับอีเมล์ส่วนตัวหรือไม่?เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้รหัสผ่านตัวเดียวกันกับอีเมล์ส่วนตัว0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
กรณีผู้สมัครสมาชิกลืมรหัสผ่าน ควรทำอย่างไร?เลือกเมนูลืมรหัสผ่าน แล้วระบุอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งกลับไป
 ยังอีเมล์ที่ได้สมัครสมาชิกไว้แล้ว0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
สมัครสมาชิกแล้ว แต่เข้าระบบไม่ได้ ควรดำเนินการอย่างไร?ต้องทำการยืนยันการสมัครสมาชิก โดยเปิดอีเมล์ของท่านที่ใช้สมัครเพื่อ
 ยืนยันข้อมูลในกล่องจดหมาย (INBOX) กรณีไม่เจอให้เปิดที่อีเมล์ขยะ (Junk Mail)0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ รายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนLast post
สมัครสมาชิกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้1. ตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องเหมือนตามที่สมัครสมาชิก 2. หากพบปัญหา สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ที่ 022885867 ในวันเวลาราชการ0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถสมัครสมาชิกได้กี่ครั้งไม่จำกัดจำนวน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 1 อีเมล์จะสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การย้อนดูการรายงานและการแสดงผลการรายงานไตรมาสก่อนระบบเปิดให้เข้าสู่เฉพาะหน้าการรายงานผลในไตรมาสปัจจุบันเท่านั้น0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
การกรอกวันที่ลงในปฏิทินการรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียนในระดับโรงเรียนสามารถกรอกวันที่ลงในปฏิทินเพียงครั้งแรกเท่านั้น สำหรับครั้งต่อไปให้ระบุลงในช่องกรอกข้อมูลตามปกติ0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
โรงเรียนในเขตพื้นที่ปรากฏขึ้นมากกว่าความเป็นจริงในภาคการศึกษาปัจจุบันติดต่อ สตผ. ที่เบอร์ 022885867 เพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติม0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ มาตรฐานLast postการตั้งชื่อไฟล์หลักที่ถูกต้อง ควรตั้งชื่ออย่างไร?ควรตั้งชื่อย่อตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา เช่น มฐ.1 ตบช.1 ปด.1
 หรือ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 1 
 ห้ามใส่ชื่อประเด็นพิจารณานั้นๆ เนื่องจากทำให้ชื่อไฟล์ยาวเกินไป ระบบไม่ 
 สามารถดึงข้อมูลมายังผู้กลั่นกรองได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
เหตุใดจึงไม่สามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้
?ยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์หลัก
 - เอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB./ไฟล์0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
กรณีลบไฟล์หลัก เอกสารเพิ่มเติมที่อัปโหลดแล้วยังคงอยู่หรือไม่?เอกสารเพิ่มเติมยังคงอยู่ในตัวบ่งชี้นั้นๆ ถ้าอัปโหลดไฟล์หลักกลับเข้าในระบบ
 สามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
อัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในเมนูตรวจสอบสถานะ 
 ควรทำอย่างไร?ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะ และกำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ 
 สตผ. กำหนด0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถ้าเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB./ไฟล์ ควรทำอย่างไร?ควรแยกไฟล์ ย่อไฟล์ ให้มีขนาดไม่เกิน 20 MB./ไฟล์/ครั้ง0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถาม-ตอบ ยุทธศาสตร์Last post
การนำเข้าข้อมูลยุทธศาสตร์ ไฟล์หลักเป็น ไฟล์ Word ได้หรือไม่?ไม่ได้ เนื่องจากระบบกำหนดรูปแบบไฟล์หลักเป็นไฟล์ Excel ที่ให้ดาวน์โหลด
 ไปเท่านั้น ห้ามปรับเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์ Excel0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
ถ้าเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดเกิน 20 MB/ไฟล์ ควรทำอย่างไร
?ควรแยกไฟล์ ย่อไฟล์ ให้มีขนาดไม่เกิน 20 MB./ไฟล์/ครั้ง0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
อัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ปรากฏในเมนูตรวจสอบสถานะ 
 ควรทำอย่างไร?ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานะ และกำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ 
สตผ. กำหนด0 Topics · 0 PostsNo topics yet!
No topics yet!
Statistics
0
Topics
0
Posts
0
Views
61
Users
5
Online
Newest Member: adrianJeomb · Currently Online: 5 Guests

Link ที่เกี่ยวข้อง

obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535