ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทดสอบข่าว

สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

Read More »
obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535