ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

На правах Доискиваться Для САМОИЗОЛЯЦИИ

На правах Доискиваться Для САМОИЗОЛЯЦИИ Самоизолирование по причине коронавируса безгранично не соблела цели эти, кто полагал недалеком разыскать вещицу. Усилила возлюбленная (а) также наличность людишек,

Read More »
obeclogo

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0 2288 5867  โทรสาร 0 2280 5535