:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::

electronic Monitoring and Evaluation System : eMES

ระบบงานติดตามฯ


ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  ด่วนผู้มาประชุมฯยาเสพติดให้ใช้เน็ตจากมือถือด้วย: [เปิด 81 ครั้ง]
  หนังสือแจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการฯงานยาเสพติดฯ: [เปิด 293 ครั้ง]
  ปชส.โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ(ผู้บริหารในดวงใจ): [เปิด 141 ครั้ง]
  ข้้อมูลโรงเรียนเขตละ10โรงเพื่อใช้ติดตามรับรู้นโยบาย: [เปิด 923 ครั้ง]
  ด่วน ติดตามผลรับรู้ฯขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.สูปฏิบัติ: [เปิด 679 ครั้ง]
  รวมไฟล์แจ้งเขต(20กค60)อีกครั้งเพื่อเขตที่เปิดยาก: [เปิด 141 ครั้ง]
  รวมการประชุมปฏิบัติการติดตามฯการจัดการฯปี60: [เปิด 397 ครั้ง]
  แจ้งปรับข้อความ-เกณฑ์การให้คะแนนยุทธ์3ตชว.6: [เปิด 115 ครั้ง]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามฯการจัดการฯปี 60: [เปิด 489 ครั้ง]
  ชี้แจงเพิ่มเติมและแนวในการประเมินสิ่งแวดล้อมปี60: [เปิด 224 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


ผู้ที่จะมาประชุมฯยาเสพติดฯเตรียมเน็ตจากมือถือด้วยครับ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 329/1 ]
รายงานอ่าน-เขียนและPISAกำลังเช็คระบบความเรียบร้อย  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 771/0 ]
ด่วน แจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการฯรายงานฯยาเสพติด  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 424/1 ]
เครื่องมือประเมินรู้เรื่องอ่าน-อ่านออกเขียนได้(31สค60)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1731/0 ]
ปชส.โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 324/1 ]
รายชื่อโรงเรียนกรอกข้อมูลรับรู้นโยบายฯ(วันที่ 4 ส.ค.60)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 187/0 ]
โรงเรียนที่ได้กรอกการรับรู้นโยบายฯ(3สค60-ข้อมูลเช้า)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 216/0 ]
โรงเรียนที่กรอกรับรู้นโยบาย(2 ก.ค.60 เวลา 11.00 น .)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 151/0 ]
ขณะนี้มีชื่อโรงเรียนกรอกรับรู้นโยบาย(1สค60-7โมงเช้า)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 195/0 ]
ขณะนี้ชื่อโรงเรียนกรอกข้อมูลรับรู้นโยบายขึ้นแล้ว  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 360/1 ]
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3  โดย ญาธิม.. [ อ่าน/ตอบ 68/0 ]
ด่วนติดตามผลการรับรู้และขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.สู่ปฏิบัติ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1051/4 ]
ด่วนรวมเรื่องแจ้งประชุมปฏิบัติการติดตามการจัดการฯปี60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 710/0 ]
ด่วนที่สุด ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามฯการจัดการฯปี 60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 796/3 ]
แจ้งลบชื่อโรงเรียนออกจากระบบ เป็นครั้งที่ 2  โดย ชนิสร.. [ อ่าน/ตอบ 105/0 ]
คำถามที่ถามบ่อยที่สุด (FAQ)ยุทธศาสตร์ที่6ตัวบ่งชี้ที่1  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 513/1 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team