Untitled Document
Untitled Document
  ท่านรองเลขาธิการ กพฐ.นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ส่งข่าวกิจกรรมเมื่อ 08-08-2017 จาก Admin
 อ่านแล้ว [1483]


    
      สตผ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 โดยรองเลขาธิการ กพฐ.นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ซึ่งท่านรองเลขาธิการฯได้ให้ข้อคิดในการติดตามประเมินผล เรื่องข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล เพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ นโยบาย เป็นต้น ผู้เข้าประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ผู้แทนสำนักต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ สตผ. เป็นต้น

 

 


ภาพประกอบ