Untitled Document
Untitled Document
  สตผ.โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช นำทีมติดตามเชิงประจักษ์ผลความสำเร็จ PLC

 ส่งข่าวกิจกรรมเมื่อ 16-11-2017 จาก Admin
 อ่านแล้ว [1163]


    
      สตผ.โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช นำทีมติดตามเชิงประจักษ์ผลความสำเร็จ PLC เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยลงพื้นที่ติดตามผลเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (professional Learning Community)หรือชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม สพป.น่าน เขต 1 (ภาคเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์นอกจากทราบผลเชิงประจักษ์แล้ว ยังนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จในการใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในสถานศึกษา โดยมีการสัมภาษณ์ ผอ. ครู ในการใช้กระบวนการPLC สู่ห้องเรียน และมีการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบ ทั้งนี้ จะกำหนดติดตามเชิงประจักษ์ทั้งหมด 5 ภูมิภาค ๆ ละ 1 โรง และทำสารคดีเผยแพร่ต่อไป พร้อมนี้ คณะได้สมทบทุนจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่าอาหารสำหรับเด็กพักนอน ภาพข่าว

 

 


ภาพประกอบ