Untitled Document
Untitled Document
  สตผ.จัดงานเปิดบ้าน23-24 พ.ค.61

 ส่งข่าวกิจกรรมเมื่อ 23-05-2018 จาก Admin
 อ่านแล้ว [1912]


    
      รองเลขาธิการ กพฐ.นายณรง แผ้วพลสง เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้าน สตผ. โดย ผอ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 เพื่อเป็นการแสดงผลงานการกำกับติดตามและประเมินผลของทุกกลุ่ม แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มติดตามฯ ภาคอีสาน ภาคกลางและ กทม. ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน และภาคเหนือ กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ และกลุ่มบริหารทั่วไป ทั้งนี้ มีผู้มาให้เกียรติชมงาน เช่น อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสน่ห์ ขาวโต เป็นต้น

 

 


ภาพประกอบ