ด่วนสุดๆ รายงานผู้เข้าประชุม-รายงานการประชุมด่วนวันนี้ ตามที่ เลขาธิการ กพฐ.ประชุมทางไกล ผอ.เขตและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 6 เรื่องนั้น ในการนี้ สพฐ.กำหนดให้รายงานผู้เข้าประชุม และรายงานการประชุมที่ชัดเจน โดยมอบให้ สตผ.ดำเนินการ ซึ่งกำหนดให้รายงานทางเว็บไซต์ http://210.1.20.56 (เว็บเดียวกับการรายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ.) ในช่องทางของวันที่ 22 (ซึ่งประชุมไปแล้ว) และช่องวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุเคราะห์ดำเนินการโดยด่วน ทั้งนี้ กำลังออกหนังสือซักซ้อมอีกครั้งหนึ่ง

ด่วนสุดๆ รายงานผู้เข้าประชุม-รายงานการประชุมด่วนวันนี้ ตามที่ เลขาธิการ กพฐ.ประชุมทางไกล ผอ.เขตและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 6 เรื่องนั้น ในการนี้ สพฐ.กำหนดให้รายงานผู้เข้าประชุม และรายงานการประชุมที่ชัดเจน โดยมอบให้ สตผ.ดำเนินการ ซึ่งกำหนดให้รายงานทางเว็บไซต์ http://210.1.20.56 (เว็บเดียวกับการรายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ.) ในช่องทางของวันที่ 22 (ซึ่งประชุมไปแล้ว) และช่องวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุเคราะห์ดำเนินการโดยด่วน ทั้งนี้ กำลังออกหนังสือซักซ้อมอีกครั้งหนึ่ง

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment