ตามที่รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ดำเนินรายการมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2560ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 1 นั้น ในการนี้ สตผ.จะทำการติดตามและประเมินผล รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1 โดยจะทำแบบติดตามและประเมินผล ผ่านระบบ e-MES ทั้ง 4 ภาค ไปยังโรงเรียน (เหมือนการรายงานอ่านออกเขียนได้)และเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะเริ่มเปิดระบบในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบเป็นการเบื้องต้นก่อน ส่วนหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการ จะแจ้งต่อไป

ตามที่รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ดำเนินรายการมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2560ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 1 นั้น ในการนี้ สตผ.จะทำการติดตามและประเมินผล รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1 โดยจะทำแบบติดตามและประเมินผล ผ่านระบบ e-MES ทั้ง 4 ภาค ไปยังโรงเรียน (เหมือนการรายงานอ่านออกเขียนได้)และเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะเริ่มเปิดระบบในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบเป็นการเบื้องต้นก่อน ส่วนหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการ จะแจ้งต่อไป

Comments (1)

  • อรทัย นาคดี

    2018-05-02 16:26:52Reply 1

    เข้าไปรายงานข่าวเช้าวันพุธไม่ได้ค่ะ

Leave a comment

Post Comment