เขตสามารถ ขอเชิญโรงเรียนรายงานการติดตามฯรายการรพุธเช้าฯได้แล้วครับ โดยโรงเรียนสามารถใช้ user password (เหมือนกับการรายงานอ่านออกเขียนได้ หรือ PISA)ในเมนู ปี 2560 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 อ้อ ครับ การรายงาน เป็นการรายงานในนามโรงเรียนนะครับ อย่างน้อยผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ระดับรอง ขึ้นไปควรทราบ โดยปริ้นท์ ไปดูและใส่เครื่องหมายแต่ละข้อตามความเห็น หรือใส่ข้อความแสดงความคิดเห็น แล้วจึงมาใส่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ครับ

เขตสามารถ ขอเชิญโรงเรียนรายงานการติดตามฯรายการรพุธเช้าฯได้แล้วครับ โดยโรงเรียนสามารถใช้ user password (เหมือนกับการรายงานอ่านออกเขียนได้ หรือ PISA)ในเมนู ปี 2560 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 อ้อ ครับ การรายงาน เป็นการรายงานในนามโรงเรียนนะครับ อย่างน้อยผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ระดับรอง ขึ้นไปควรทราบ โดยปริ้นท์ ไปดูและใส่เครื่องหมายแต่ละข้อตามความเห็น หรือใส่ข้อความแสดงความคิดเห็น แล้วจึงมาใส่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ครับ

Comments (1)

  • วิจิตรา โคตรบัญชา

    2018-01-10 17:26:12Reply 1

    ได้แจ้งให้โรงเรียนเข้าชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พร้อมกับให้เข้ารายงานในระบบe-mes ปัญหาคือหัวข้อรายงานตามที่ท่านอรุณแจ้งให้โรงเรียนรายงานไม่มีค่ะ

Leave a comment

Post Comment