1. การติดตามงานเร่งด่วนการเปิดรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบ) จำนวน 1 คนต่อห้อง จำนวนกว่า 2,000 โรงเรียน URL: https://drive.google.com/file/d/19VHgkSgaYjEEZVR_VMp3yS9K8tLUttsa/view 2. การติดตามผลการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 URL: https://drive.google.com/file/d/1f5LyKOn32L9Vsh1vZPdkRDRjR9gOKvJL/view?usp=sharing 3. การติดตามผลสำรวจความคิดเห็นการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) ตามหนังสือสำนักบริหารการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย. ที่ ศธ 04229/161 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 URL: https://drive.google.com/file/d/1-4T6_H1thwI5b6kUNRFnv2HDSZkZ-qug/view?usp=sharing

1. การติดตามงานเร่งด่วนการเปิดรับนักเรียนอนุบาล 1 (3 ขวบ) จำนวน 1 คนต่อห้อง จำนวนกว่า 2,000 โรงเรียน URL: https://drive.google.com/file/d/19VHgkSgaYjEEZVR_VMp3yS9K8tLUttsa/view 2. การติดตามผลการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 URL: https://drive.google.com/file/d/1f5LyKOn32L9Vsh1vZPdkRDRjR9gOKvJL/view?usp=sharing 3. การติดตามผลสำรวจความคิดเห็นการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติม) ตามหนังสือสำนักบริหารการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย. ที่ ศธ 04229/161 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 URL: https://drive.google.com/file/d/1-4T6_H1thwI5b6kUNRFnv2HDSZkZ-qug/view?usp=sharing

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment