สตผ.เปิดระบบให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่ http://164.115.43.73/emes62

สตผ.เปิดระบบให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่ http://164.115.43.73/emes62

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment