การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ผ่านระบบ e-MES