logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพิจารณาเครื่องมือติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 นางอังคณา  สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565