logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้ตรวจราชการประจำเขตเขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 3 เขต 4 โรงเรียน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” และ “โครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายฯ”ดังนี้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น . ลงพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และโรงเรียนในสังกัด 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) และโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม โดยมี นายเสรี ขามประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ลงพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมหิน โดยมี นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในโครงการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ลงพื้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 

โดยมีนายสมหมาย สังขะวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานใน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” และ “โครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายฯ”