logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิปวิดีโอสร้างความรู้ความเข้าใจ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิปวิดีโอทั้งหมด

31 Videos

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE e-MES ภาคเหนือ

LINE e-MES ภาคกลาง/ตะวันออก

LINE e-MES ภาคอีสาน

LINE e-MES ภาคใต้/ใต้ชายแดน