logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7 

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้มีเทคนิค/วิธีการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

          เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม

 

กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28โรง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ “เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สร้างสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค วิธีการ ที่หลายหลาก และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อการต่อยอดและพัฒนางานในระดับที่สูงขึ้น” ต่อไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28 โรง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สร้างสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค วิธีการ ที่หลายหลาก และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยมี อ.มุกดา วิชา จากโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2 อ.ธนิกานต์ ทาอ้าย จากโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากร และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.สพฐ.) ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom