logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 17 -19 สิงหาคม 2565 กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยบุคลากรสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการประชุม 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7)

ข่าวล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7
อ่านต่อ »
การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านต่อ »