1StatementThai

                       คำชี้แจง
              แบบทดสอบ มี 4 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวและประสบการณ์ทางภาษา
2. เกมส์พวกเขาอยู่ที่ไหน (แบบง่าย)
3. เกมส์ใครต่างจากพวก
4. เกมส์พวกเขาอยู่ที่ไหน (แบบยาก)