การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป และจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7) โดยนางอังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากร ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 19 คน วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 349 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 183 โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จำนวน 77 โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) […]

unchalee

September 26, 2022

การประชุมปฏิบัติการการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 eMENSCR

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมปฏิบัติการการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ                การประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

unchalee

September 26, 2022

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 17 -19 สิงหาคม 2565 กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยบุคลากรสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการประชุม 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7) ข่าวล่าสุด

unchalee

August 26, 2022

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ zoom ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบท ซึ่งได้รับเกียจติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ และ นายเต็ม เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

unchalee

December 16, 2021