คณะผู้ตรวจราชการประจำเขตเขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้ตรวจราชการประจำเขตเขตตรวจราชการที่ 9 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 3 เขต 4 โรงเรียน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” และ “โครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายฯ”ดังนี้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น . ลงพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และโรงเรียนในสังกัด […]

unchalee

February 12, 2022