logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบการบรรยาย
นายเสน่ห์ ขาวโต
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ก.ต.ป.น.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565