ดาวน์โหลดเอกสาร

TitleSummaryCategoriesPreviewDownloadDate
รายงานผลการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
กับสำนักงานคณะ
กรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
รายงานผลโครงการ
คลิกดูรายละเอียด
PDF20-01-2023
รายงานผล
การดำเนินงาน
ยาเสพติด ปี 2564
รายงานผล
การดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
สังกัด สพฐ.
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รายงานผลโครงการ
คลิกดูรายละเอียด
PDF24-11-2022
รายงานผล
การดำเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพ
ปี 2565
รายงานผลการดำเนิน
งานโรงเรียนคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ
2565 โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. จำนวน 349 โรงเรียน
รายงานผลโครงการ
คลิกดูรายละเอียด
PDF11-11-2022
งานวิจัยขับเคลื่อน
นโยบาย สพฐ.
ปี 2565
รายงานวิจัย
เรื่อง การศึกษา
และพัฒนารูปแบบ
การขับเคลื่อนการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รายงานผลโครงการ
คลิกดูรายละเอียด
PDF11-11-2022
หนังสือสั่งการ
แจ้งการรายงาน
นโยบายจุดเน้น
สพฐ. ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
หนังสือสั่งการ
แจ้งการติดตาม
และระยะเวลา
การรายงานนโยบาย
จุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
ผ่านระบบ e-MES
หนังสือสั่งการPDF08-09-2022
รายงานผลตัวชี้วัด ปี2564การรายงานสรุปผลการติดตาม
ประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รายงานประจำปีPDF08-09-2022
เอกสารการบรรยาย
ท่านเสน่ห์ ขาวโต
การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก.ต.ป.น. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565
เอกสารการประชุมPDF15-08-2022
แบบติดตาม (ก.ต.ป.น.) แบบติดตามผล การดำเนินงาน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบติดตามPDF25-05-2022
รหัส User เข้าระบบรายงานตัวชี้วัดรหัส User สำหรับการเข้าสู่ระบบ
การรายงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือXLS22-04-2022
คู่มือ (ก.ต.ป.น.)คู่มือการดำเนินงาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
คู่มือPDF17-08-2022
คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือคู่มือคณะกรรมการฯ
คู่มือการสรรหาฯ
กฎกระทรวงการสรรหาฯ
17-08-2022
วิจัย1 การพัฒนารูปแบบรายงานวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบ
ติดตามและประเมินการดำเนินงาน
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์PDF18-08-2021
วิจัย2 ข้อเสนอเชิงนโยบายรายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายการติดตามการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์PDF18-08-2021
รายงานประจำปี สพฐ. 62รายงานประจำปีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานประจำปีPDF24-06-2020
รายงานประจำปี สพฐ. 63รายงานประจำปีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานประจำปีPDF27-03-2021
รายงานประจำปี สพฐ. 64รายงานประจำปีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานประจำปีPDF 28-02-2022
รายงานมาตรฐาน ปี 62รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานประจำปีPDF08-06-2020
รายงานมาตรฐาน ปี 63รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานประจำปีPDF18-02-2021
รายงานมาตรฐาน ปี 64รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานประจำปีPDF07-12-2021
รายงานผลตัวชี้วัด ปี62การรายงานสรุปผลการติดตาม
ประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
รายงานประจำปีPDF21-09-2020
รายงานผลตัวชี้วัด ปี63การรายงานสรุปผลการติดตาม
ประเมินผล การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
รายงานประจำปีPDF18-08-2021
รายงานผลนโยบาย ศธ. 62รายงานผลการติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
รายงานประจำปีPDF13-04-2020
รายงานผลนโยบาย ศธ. 63รายงานผลการติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
รายงานประจำปีPDF10-03-2021
รายงานผลนโยบาย ศธ. 64รายงานผลการติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รายงานประจำปีPDF29-12-2021
รายงานผลติดตาม
โรงเรียนประชารัฐ63
รายงานผลการติดตาม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลโครงการPDF28-09-2020
คู่มือแนวทางการกระจายอำนาจแนวทางการกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา
และวิธีการกระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ.2550 เอกสารประกอบ
การอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 34
คู่มือPDF20-05-2020