------------------

ข่าวสารระบบ e-MES

กิจกรรมการติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                  ตามที่ สพฐ. อนุมัติในหลักการให้ สตผ. ดำเนินการโครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคของการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๒

Read More »

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมการนำเข้าข้อมูล eMENSCR ประจำปี 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (บุคลากร สพท.)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน zoom และถ่ายทอดสดผ่านช่อง OBEC Channel โดย

Read More »