logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิปวิดีโอ

ตารางการลงพื้นที่

กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสำนักติดตามและประเมินและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สตผ.อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7

อ่านต่อ »

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านต่อ »

หมวดหมู่ข่าว

  ข่าวการลงพื้นที่

  ข่าวการประชุมนโยบายเร่งด่วน

  ข่าวการประชุมพิจารณาเครื่องมือ 

  ข่าวการประชุมสรุปผล

100
จำนวนเขตตรวจราชการ
200
จำนวนเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
200
จำนวนเขตพื้นที่ภาคเหนือ
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคกลาง
100
จำนวนเขตพื้นที่ภาคใต้
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคใต้ (ชายแดน)

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2288 5867