ประเด็นแก้ไขแบบติดตามฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Download

900 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 11-06-2021 18:01

Share
DescriptionPreviewVersions
แก้ไขรายละเอียด.pdf

หนังสือชี้แจงปรับแก้ไขรายละเอียดแบบติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเด็น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนมากยิ่งขึ้น