รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Download

353 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 29-12-2021 9:32

Share
DescriptionPreviewVersions
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ศ.pdf

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำเสนอสารสนเทศผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × 1 =