รายงานผลความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน สพฐ. ปี 2564 (eMENSCR)

Download

1112 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 28-04-2021 13:54

Share
DescriptionPreviewVersions
รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน สพฐ.ปี2564.pdf

การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักต่าง ๆ ในส่วนกลางที่มีแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – เมษายน 2564) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × two =