รายชื่อและเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมeMENSCR

Download

983 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 29-01-2021 16:39

Share
DescriptionPreviewVersions

ผู้ผ่านการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับรอง และการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9