logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บ่งชี้ที่ 1 (#34)

ตัวบ่งชี้ที่ 1

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) นำยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา


คำอธิบายตัวบ่งชี้

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นและบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับ  การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด


เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบประเด็นพิจารณา

1) แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.
2) แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) แผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปี 2566
5) คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
6) ผลการวิเคราะห์องค์กร
7) สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR)
8) รายงานการประชุมจัดทำที่เกี่ยวข้อง
9) อื่น ๆ โปรดระบุ...........


คำชี้แจง

โปรดเลือกตำตอบที่สะท้อนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด