logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บ่งชี้ที่ 2 (#33)

ตัวบ่งชี้ที่ 2

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) กำหนดแนวทาง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด นำผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


คำอธิบายตัวบ่งชี้

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)  กำหนดและพัฒนาแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดนำผลการวิเคราะห์ วิจัย ไปใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดผลงานเชิงประจักษ์ ครอบคลุมภาระงาน 4 ด้าน


เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบประเด็นพิจารณา

1) แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบุหน้า.......)
2) โครงการ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ที่เกี่ยวข้อง
3) คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
4) เครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
5) ผลการวิเคราะห์องค์กร/ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
6) ปฏิทินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
7) เค้าโครง/รายงานการวิจัย
8) รูปแบบ/นวัตกรรมที่ได้มาจากผลงานวิจัย
9) บทความทางวิชาการ
10) ผลงานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่ายโล่รางวัล /เกียรติบัตร ผลงานดีเด่น / รางวัล
11) บันทึกการประชุม/รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
12) การเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย
13) อื่น ๆ โปรดระบุ......................


คำชี้แจง

โปรดเลือกตำตอบที่สะท้อนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด