logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บ่งชี้ที่ 3 (#32)

ตัวบ่งชี้ที่ 3

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา


คำอธิบายตัวบ่งชี้

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) มีการใช้แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย และบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา มีการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด รับทราบผลการติดตาม ผลการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด


เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบประเด็นพิจารณา

1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระบุหน้า.......)
2) แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบุหน้า.......)
3) แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระบุหน้า.......)
4) โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
5) คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
6) ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
7) สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR)
8) ผลการวิเคราะห์องค์กร
9) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ หรือ กิจกรรม
10) รายงานความก้าวหน้า การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษารายไตรมาส
11) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาประจำปี
12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13) บันทึกการประชุม / รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
14) ภาพ คลิปวีดีโอ ที่เกี่ยวข้อง
15) อื่น ๆ โปรดระบุ......................


คำชี้แจง

โปรดเลือกตำตอบที่สะท้อนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด