logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บ่งชี้ที่ 4 (#31)

ตัวบ่งชี้ที่ 4

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


คำอธิบายตัวบ่งชี้

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ  ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ประกอบประเด็นพิจารณา

1) ข้อมูล สารสนเทศคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. หรือ เทคโนโลยีดิจิทัล
2) ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น.
3) เอกสารความมือร่วมมือ หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
4) สารสนเทศเครือข่าย
5) โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6) บันทึกการประชุม / รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
7) ภาพ หรือ ผลงานเชิงประจักษ์
8) รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
9) การเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย
10) คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง
11) อื่น ๆ โปรดระบุ......................


คำชี้แจง

โปรดเลือกตำตอบที่สะท้อนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด