กิจกรรมการติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                  ตามที่ สพฐ. อนุมัติในหลักการให้ สตผ. ดำเนินการโครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคของการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ การติดตามเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์ภาคบังคับและนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับต่อยอดการพัฒนาทักษะอาชีพ และกิจกรรมที่ ๒ การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนทุนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (๓.๐๐) ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาการใช้จ่ายเงินทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สภาพชีวิต ความเป็นอยู่ยากลำบาก และปัญหาสุขภาพนั้น

                   ในการนี้กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ ได้ส่งลิ้งค์คลิปวิดีโอของโรงเรียนที่มีกระบวนการคัดเลือกและวิธีการดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ จำนวน ๓ โรง ตามวิดีโอที่อยู่ในลิ้งค์นี้ คลิก