logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0 2281 4742, 0 2288 5816

นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
094-895-1893

นางวิไลวรรณ ศรีมาลา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
081-713-8504

นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
089-0050458

นายสมเกียรติ บรรจง
ช่างไฟฟ้า ช.4
089-485-2432

นายเรวัต รักพันธ์
พนักงานธุรการ ส.4
098-457-6195

นายอานัน บุญมา
พนักงานธุรการ ส.4
087-588-4995

นายปวริศ กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส.4
091-882-2879

นางปัญญาวันทน์ ขำขันทอง
พนักงานธุรการ ส.4
086-983-5687

นางพัชรณี วิริยะ
พนักงานธุรการ ส.4
084-680-8274

 

นางสาววิรัตน์ตา เปรื่องสุวรรณ
พนักงานธุรการ ส.4
089-405-9952

นางวิไล สมเฟือง
พนักงานธุรการ ส.4
089-690-6054

นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง
พนักงานธุรการ ส.4
081-931-9972

นางสาวยุพิน กิจกิ่ง
พนักงานธุรการ ส.4
081-807-2558

นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ
พนักงานบันทึกข้อมูล
094-609-1768

นายชัยกฤต วรขัตร
พนักงานธุรการ
094-552-1025

นายอนุกูล ศรีปัญจากุล
พนักงานธุรการ
096-969-8914

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2288 5867