การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ zoom ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบท ซึ่งได้รับเกียจติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ และ นายเต็ม เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

unchalee

December 16, 2021