n1

…. ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป ” พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ …….