ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาบุคลากรแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

● สตผ. โดย กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัด
ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาบุคลากรแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม.

● ผู้เข้าร่วมประชุมจาก สพท. 4 ภูมิภาค จำนวน 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  2. เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด
  3. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลสู่บุคลากรอื่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

● โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นผู้แทนในการเปิดการประชุมนั้น  ท่านได้มอบหมายให้ ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย

● จากการดำเนินงานจากการประชุมครั้งนี้ บุคลากร ผู้แทนจาก สพท. จำนวน 160 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการบูรณาการโครงการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ eMENSCR โดยได้ทำแบบฝึกใบงานการบูรณาการโครง และนำเสนอใบงาน เพื่อวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us