การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) และสารสนเทศด้านการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2567

       เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการในตำแหน่งผู้ชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน   เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) และสารสนเทศด้านการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ e-MES ให้รองรับการติดตาม
และประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งบูรณาการเครื่องมือ
การติดตาม 24 ประเด็นตามกรอบของนโยบาย จุดเน้น นโยบายเร่งด่วน ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและสามารถแสดงผลข้อมูลสารเสนเทศการติดตามประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางกรอบแนวทางในการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผลงานและนวัตกรรมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สะท้อนผลการติดตามและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ด้านการติดตามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Message us