ทำเนียบบุคลากรสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
ด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอังคณา สุขเสวี
รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ
099-391-9519

นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
092-905-9539

นายวิชัย รัศมีดารา
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
083-959-6800

นางวันดี จิตรไพวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคใต้
089-784-0394

นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
081-916-8431

นายไชยา อินทะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
081-894-8749

นางกนกกร เอี่ยมกระสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
085-805-5545

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE e-MES ภาคเหนือ

LINE e-MES ภาคกลาง/ตะวันออก

LINE e-MES ภาคอีสาน

LINE e-MES ภาคใต้/ใต้ชายแดน