กลุ่มภาคเหนือ

กิจกรรมการติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                  ตามที่ สพฐ. อนุมัติในหลักการให้ สตผ. ดำเนินการโครงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคของการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ การติดตามเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์ภาคบังคับและนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับต่อยอดการพัฒนาทักษะอาชีพ และกิจกรรมที่ ๒ การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียนทุนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (๓.๐๐) ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาการใช้จ่ายเงินทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สภาพชีวิต ความเป็นอยู่ยากลำบาก และปัญหาสุขภาพนั้น                    ในการนี้กลุ่มติดตามฯ ภาคเหนือ ได้ส่งลิ้งค์คลิปวิดีโอของโรงเรียนที่มีกระบวนการคัดเลือกและวิธีการดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ จำนวน ๓ โรง […]

admineva

March 28, 2023

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมการนำเข้าข้อมูล eMENSCR ประจำปี 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (บุคลากร สพท.)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (บุคลากรของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน zoom และถ่ายทอดสดผ่านช่อง OBEC Channel โดย ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมและให้แนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการฯ โดยมี ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายการสร้างความเข้าใจของการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในภาพรวม และการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องในนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จำนวน 245 เขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ […]

admineva

March 14, 2023

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป และจัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.5 ชั้น 7) โดยนางอังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากร ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 19 คน วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 349 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 183 โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จำนวน 77 โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) […]

admineva

September 26, 2022
1 2 8