logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิปวิดีโอ

ตารางการลงพื้นที่

กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

หมวดหมู่ข่าว

  ข่าวการลงพื้นที่

  ข่าวการประชุมนโยบายเร่งด่วน

  ข่าวการประชุมพิจารณาเครื่องมือ 

  ข่าวการประชุมสรุปผล

จำนวนเขตตรวจราชการ
100
จำนวนเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
200
จำนวนเขตพื้นที่ภาคเหนือ
200
จำนวนเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคกลาง
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคใต้
100
จำนวนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
จำนวนเขตพื้นที่ภาคใต้ (ชายแดน)
1

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2288 5867