แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

Login

คำชี้แจง

ส่วนที่ 3 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
รายละเอียดของผลงานหรือชิ้นงานที่เสนอตามแบบที่กำหนด(ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566)

download : มฐ.3 ตบช.1 ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้.docx

ตัวบ่งชี้ที่
2
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผล การประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

download : มาตรฐานที่ 3 ตบช 2 (ระดับการศึกษาปฐมวัย).docx

download : ตารางที่ 3.2.1 ประกอบ มฐ.3 ตบช.2 SAR ปฐมวัย.xlsx

(2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

download : มาตรฐานที่ 3 ตบช 2 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน).docx

download : ตารางที่ 3.2.2 ประกอบ มฐ.3 ตบช.2 SAR ขั้นพื้นฐาน.xlsx

ตัวบ่งชี้ที่
4
ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 จำนวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

download : มาตรฐานที่ 3 ตบช 4 (ปดพ.1 ประชากรวัยเรียนเข้าเรียน ป.1).docx

Web การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2566

Qrcode :
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง

download : มาตรฐานที่ 3 ตบช 4 (ปดพ.2 อัตราการออกกลางคันลดลง).docx

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.1 ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

download : มาตรฐานที่ 3 ตบช 4 (ปดพ.3 ผู้เรียนจบป.6 เข้าเรียนต่อ ม.1).docx

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม

download : มาตรฐานที่ 3 ตบช 4 (ปดพ.4 เด็กพิการเรียนรวม).docx

download : ตารางที่ 3.4.4.1 ประกอบ มฐ.3 ตบช.4 เด็กพิการเรียนรวม.xlsx

4.2 เด็กด้อยโอกาส

download : มาตรฐานที่ 3 ตบช 4 (ปดพ.4 เด็กด้อยโอกาส).docx

download : ตารางที่ 3.4.4.2 ประกอบ มฐ.3 ตบช.4 เด็กด้อยโอกาส.xlsx

ตัวบ่งชี้ที่
6
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย

download : มาตรฐานที่ 3 ตบช 6 (ประเมินความพึงพอใจ).docx

Web แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Qrcode :

ผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา