logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5921

นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ
081-916-8431

นางสาวชรัญญา แสนชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
089-211-7700

นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
093-192-8416

นายสุริยะ แสงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
088-221-2911

นางสาวกันนิกา นาขันดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
091-417-6683

นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
082-892-3227

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2288 5867