logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5867

นายวิชัย รัศมีดารา
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
083-959-6800

นางสาวกัญญา อินสอน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
087-712-5322

นางสาวยุพิน บุญวิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
090-321-5595

นางสาวสุพัฒตรา วัลย์เครือ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
089-316-5036

นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
099-493-9164

นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
084-100-1992

นางสาวอัญชลี ไหมทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
086-875-8147

นางปณิสรา  รวดเร็ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0 2288 5867

นางจตุพร เรียงความ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
061-075-2894

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2288 5867