logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5828, 0 2288 5830

นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือ
099-391-9519

นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
086-088-3372

นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
062-968-8664

นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
097-946-9528

นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
089-807-1482

นางสาวลลิดา บุญเฉลิม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0 2288 5830

นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
084-221-2873

นางสาวกรุณา แก้วด้วง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
096-935-9892

นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
082-895-6523

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2288 5867