logo31
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2281 5245

นายไชยา อินทะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ
081-894-8749

นางสาวรุ่งทิวา งามตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
086-397-2845

นางสาวนิตยา มั่นคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
094-851-1545

นางอรอุมา หวังมีจงมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-739-7648

นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
089-814-7925

นายกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
085-033-1513

นางสาวทิพวรรณ ปัญญากวาว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
097-920-3728

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อเรา – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE e-MES ภาคเหนือ

LINE e-MES ภาคกลาง/ตะวันออก

LINE e-MES ภาคอีสาน

LINE e-MES ภาคใต้/ใต้ชายแดน